Uitbreiding meldingsplicht betalingen aan derden (UBD)

Doet u weleens uitbetalingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die niet bij u in loondienst zijn? Mogelijk moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven (renseignering).

Deze regeling is overigens niet nieuw en stond vroeger bekend als de IB47-regeling, echter vanaf dit jaar is er het één en ander veranderd én is de Belastingdienst van mening dat renseignering in meer situaties van toepassing is!

Heeft u een loonheffingennummer?

In deze nieuwsflits beperken wij ons tot de regelgeving voor inhoudingsplichtigen, aangezien zij de informatie uit eigen beweging moeten aanleveren.

Heeft u een loonheffingennummer en betaalde u in 2022 bedragen aan iemand (natuurlijke persoon, geen BV) die niet bij u in dienstbetrekking was? Lees deze nieuwsflits dan aandachtig door!

Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven

Waar de regelgeving voorheen enkel zag op betalingen aan personen die niet bij u in dienstbetrekking waren en die niet als ondernemer bij u werkten heeft de belastingdienst onlangs aangegeven dat deze ook van toepassing is voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Zelfs als een ondernemer de factuur uitreikte in 2022. Deze betalingen moet u volgens de Belastingdienst daarom uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven.

Ook voor de leverancier die de kleineondernemersregeling (KOR) toepast, zou dit gelden.

Zeer recent is er daarnaast de nodige commotie ontstaan in de adviespraktijk over de vraag of ook betalingen aan ondernemers die de btw aan hun opdrachtgever verleggen (veelal in de bouw) onder de renseigneringsverplichting vallen. Het is onduidelijk welk standpunt de belastingdienst hierin inneemt.

Wat ons opvalt is dat de belastingdienst op haar eigen website en in correspondentie de afgelopen maanden heeft aangegeven dat het moet gaan om betalingen aan iemand die niet in dienstbetrekking en niet als ondernemer werkt. Helaas is de uitbreiding van de verplichtingen niet duidelijk gecommuniceerd en blijken ook betalingen aan ondernemers onder de regeling te kunnen vallen. Wij vragen ons af of een en ander niet voorbij gaat aan doel en strekking van de wetgeving.

Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.

UBD informatie die moet worden aangeleverd

Inhoudingsplichtigen moeten de volgende informatie aanleveren:

  • De uitbetaalde bedragen (bedragen aan een zelfde persoon kunnen worden opgeteld).
  • De datum van uitbetaling (mag bij opgetelde bedragen 31-12-2022 zijn).
  • De persoonsgegevens van degene aan wie u heeft uitbetaald.
  • (naam, adres, geboortedatum)
  • Het burgerservicenummer van degene aan wie u heeft uitbetaald.

Wijze van aanlevering
De UBD informatie moet digitaal worden aangeleverd via een portaal bij de belastingdienst. Dit portaal is deze maand (januari 2023) open gesteld.

Meer informatie

Via de knop lees meer treft u meer informatie van de Belastingdienst aan, zoals de Handleiding, de vraag-en-antwoord toelichting en het inleverschema.

Hulp bij het aanleveren
Het aanleveren van de UBD informatie mag u door iemand anders laten doen. Heeft u vragen over de regeling of wenst u hulp, neem dan contact op met ons kantoor. Hou daarbij in de gaten dat de 2022 uitbetalingen uiterlijk op 31 januari 2023 moeten worden aangeleverd bij de belastingdienst.

Lees meer


Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

Lees meer