De kleine lettertjes van Biemans

Hieronder vind je al onze “kleine lettertjes”. De Algemene Voorwaarden, Privacy, klachten procedures en het klachtenformulier.

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. (hierna aangeduid als ‘Biemans’)

 • Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst op grond waarvan Biemans in opdracht van een opdrachtgever (hierna: ‘de Cliënt’) werkzaamheden verricht en op iedere andere daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende – contractuele of buitencontractuele – rechtsbetrekking tussen Biemans en de Cliënt.
 • Uitsluitend Biemans geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Zij kan te allen tijde door ieder van partijen schriftelijk worden opgezegd. Indien de overeenkomst door opzegging eindigt voordat de op­dracht is voltooid, is de Cliënt aan Biemans de overeengekomen vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden die Biemans heeft verricht tot de opzegging en – voor zover de werkzaamheden in het belang van de Cliënt zijn – daarna.
 • Biemans voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepas­selijke wetgeving, gedrags- en beroepsregels. Zij spant zich naar beste vermogen in maar staat niet in voor het bereiken van het beoogd resultaat.
 • Biemans bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en houdt daarbij voor zover mogelijk reke­ning met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de Cliënt. De opdracht omvat ook de uitvoering van niet uitdrukkelijk in de omschrijving van de opdracht vermelde werkzaamheden, voor zover ze in het belang zijn van de Cliënt en nauw aansluiten bij wel vermelde werkzaamheden.
 • Biemans heeft het recht om derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen als zij dat bevorderlijk vindt voor een goede uitvoering van de opdracht. De Cliënt machtigt Biemans onherroepelijk om namens de Cliënt in te stemmen met door de derde daarbij bedongen voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen.
 • De Cliënt stelt aan Biemans steeds tijdig en volledig de informatie ter beschikking die naar Biemans’ oordeel relevant of noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de opdracht, op de wijze en in de vorm als door Biemans verzocht.
 • De Cliënt staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is en stelt Biemans zo spoedig mogelijk op de hoogte als verstrekte informatie niet langer juist of volledig is en als nieuwe informatie beschikbaar is.
 • Biemans heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de Cliënt aan de in de beide vorige bepalingen genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 • Biemans is op grond van de wet in bepaalde gevallen verplicht om een geconstateerde ongebruikelijke transactie te melden aan de daarvoor in de wet aangewezen instantie, zonder dat zij daarvan melding mag maken aan de Cliënt. Biemans kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig nadelig gevolg van een dergelijke melding, ook niet indien deze achteraf ongegrond mocht blijken te zijn, tenzij de Cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De Cliënt vrijwaart Biemans tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Biemans ten onrechte gedane melding.
 • Het honorarium van Biemans wordt bepaald aan de hand van de tijd die aan de uitvoering van de opdracht is besteed en de door Biemans in het betreffende tijdvak gehanteerde uurtarieven voor degenen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht.
 • Biemans zal de verrichte werkzaamheden regelmatig factureren, vermeerderd met eventuele verschotten en declaraties van ingeschakelde derden.
 • De Cliënt zal op eerste verzoek van Biemans een door Biemans te bepalen voorschot betalen en/of een door Biemans gevraagde zekerheid voor de betaling van facturen stellen.
 • De Cliënt zal de door Biemans verzonden facturen betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum door overmaking op Biemans’ bankrekening, met uitsluiting van verrekening en opschorting.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en zijn alle door Biemans (zowel in als buiten rechte) gemaakte kosten om betaling te verkrijgen voor rekening van de Cliënt.
 • Klachten over de uitvoering van de opdracht of over een factuur moeten schriftelijk aan Biemans kenbaar worden gemaakt binnen dertig dagen nadat de Cliënt de aanleiding voor de klacht heeft geconstateerd dan wel in redelijkheid had kunnen constateren. Indien de klacht niet binnen deze termijn is ingediend ver­vallen de rechten van de Cliënt in verband met de aanleiding van de klacht. Het indienen van een klacht schort de betalings­ver­plichting van de Cliënt niet op.
 • Biemans draagt zorg voor een adequate verzekering van haar beroepsaansprakelijkheid. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) leidt tot aansprakelijkheid van Biemans, is deze steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheids­verzekering van Biemans wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van deze verzekering, is de aansprakelijkheid van Biemans beperkt tot een maximum van driemaal het door de Cliënt aan Biemans betaalde honora­rium voor de betreffende opdracht in het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, echter met een maximale aansprakelijkheid van € 100.000.
 • Uitgesloten is Biemans’ aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder begrepen winstderving en stagnatie in de bedrijfsvoering van de Cliënt) en voor beschadiging, verlies of in onbevoegde handen geraken van bescheiden (hieronder worden verstaan alle door de Cliënt aan Biemans ter beschikking gestelde of door Biemans bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde documenten en gege­vens­dra­gers) en/of persoonsgegevens.
 • De Cliënt vrijwaart Biemans voor vorderingen van derden wegens schade die voortvloeit uit een fout van Biemans.
 • De overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een door Biemans verschuldigde schadevergoeding wordt uitgesloten, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 • Biemans zal bij de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van de Cliënt verwerken als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het verstrekken van de opdracht verleent de Cliënt aan Biemans toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens en tot het laten verwerken van persoonsgegevens door een derde.
 • Op alle overeenkomsten tussen de Cliënt en Biemans is Nederlands recht van toepassing.
 • Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, met dien verstande dat Biemans bevoegd is om de Cliënt in rechte aan te spreken voor de rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.

General Terms and Conditions

General Terms and Conditions of Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. (hereinafter referred to as ‘Biemans’)

 1. These general terms and conditions apply, to the exclusion of any other general terms and conditions, to every agreement pursuant to which Biemans carries out work for an assignment awarded by a client (hereinafter: ‘the Client’) and to any other related or resulting – contractual or non-contractual – legal relationship between Biemans and the Client.
 2. Biemans is the sole party that shall be regarded as the contractor in the relationship with the Client, even if there is an explicit or tacit intention that an assignment shall be carried out by a specific person. The applicability of Section 404 of Book 7 of the Dutch civil code (Burgerlijk Wetboek/BW), which makes provision for the latter case, and the applicability of Section 407, paragraph 2 of Book 7 of the Dutch civil code (Burgerlijk Wetboek/BW), which establishes joint and several liability for cases in which two or more persons have been given an assignment, is excluded.
 3. The provisions in these general terms and conditions have also been irrevocably stipulated for the benefit of all natural and legal persons involved in the performance of the assignment.
 4. The agreement shall be entered into for an indefinite term unless it follows from the nature or purport of the assignment awarded to Biemans that it has been entered into for a limited term. It may be terminated in writing by either party at any time. If the agreement is terminated before the assignment has been completed, the Client shall owe Biemans the agreed fee for the work carried out by Biemans up to the time of termination and – insofar as the work is in the interest of the Client – thereafter.
 5. Biemans shall carry out the assignment in accordance with the applicable legislation, rules of conduct and professional rules. Biemans shall use its best efforts when doing so, but does not guarantee achievement of the intended result.
 6. Biemans shall determine the manner in which the assignment awarded to it shall be carried out, taking into account, as far as possible, timely and responsible instructions given by the Client. The assignment scope also includes performance of activities not explicitly mentioned in the description of the assignment, insofar as they are in the interest of the Client and closely related to the activities mentioned.
 7. Biemans is entitled to involve third parties in the performance of the assignment if it considers this to be conducive to proper performance of the assignment. The Client irrevocably authorises Biemans to agree, on behalf of the Client, to the conditions and limitations of liability stipulated by the third party.
 8. The Client always makes available to Biemans, in a timely and complete manner, the information which, in Biemans’ opinion, is relevant or necessary for correct performance of the assignment, in the way and form requested by Biemans.
 9. The Client guarantees that the information provided is correct and complete and informs Biemans as soon as possible if the information provided is no longer correct or complete and if new information is available.
 10. Biemans is entitled to suspend performance of the assignment until the Client has fulfilled the obligations referred to in the two previous provisions.
 11. In certain cases, Biemans is legally obliged to report an observed unusual transaction to the authority designated for this purpose by law, without being permitted to inform the Client accordingly. Biemans cannot be held liable for any detrimental consequences of a report of this nature, not even if it is subsequently found to be unfounded, unless the Client demonstrates that, in the circumstances in question, submitting the report was unacceptable according to standards of reasonableness and fairness. The Client indemnifies Biemans against claims from third parties that assert that they have suffered damage as a result of a report mistakenly submitted by Biemans.
 12. Biemans’ fee is determined based on the time required to carry out the assignment and the hourly rates charged by Biemans in the relevant period for those involved in performance of the assignment. The fee does not depend on the result of the assignment.
 13. Biemans shall invoice the work carried out on a regular basis, plus any out-of-pocket expenses and invoices charged by third parties engaged for the assignment.
 14. At Biemans’ first request, the Client shall pay an advance, the amount of which shall be determined by Biemans, and/or provide any security requested by Biemans in relation to payment of invoices.
 15. The Client shall pay the invoices sent by Biemans within a period of 30 days from the date of the invoice by making a transfer to Biemans’ bank account, without setoff or suspension.
 16. If the payment term is exceeded, the Client shall be in default immediately without notice of default being required. In that case, interest at the statutory commercial interest rate shall be payable on the invoice and all costs incurred by Biemans (both in and out of court) to obtain payment shall be charged to the Client.
 17. Complaints about the performance of the assignment or about an invoice must be made known to Biemans in writing within a period of thirty days from the date on which the Client has identified, or could reasonably have identified, the reason for the complaint. If the complaint is not submitted within this term, the Client’s rights in connection with the cause of the complaint shall lapse. Submitting a complaint does not suspend the Client’s obligation to pay.
 18. Biemans shall take out adequate insurance to cover its professional liability. If actions for performance of an assignment (including an omission) lead to liability on the part of Biemans, this will always be limited to the amount paid out in the case in question under Biemans’ liability insurance policy, plus the amount of the applicable excess. If, for whatever reason, no payment is made under this insurance policy, Biemans’ liability is limited to a maximum of three times the fee paid by the Client to Biemans for the assignment in question during the twelve-month period prior to the event based on which liability is asserted, subject to a maximum liability of €100,000.
 19. Biemans’ liability does not include indirect damage (including loss of earnings and interruption of the Client’s business operations), nor is Biemans liable for damage to documents, loss of documents or documents falling into the hands of unauthorised parties (including all documents and data carriers made available to Biemans by the Client or created by Biemans during performance of the assignment) and/or personal data.
 20. The Client indemnifies Biemans against claims from third parties for damages resulting from an error on the part of Biemans.
 21. The transferability or pledgeability of any damages owed by Biemans is excluded, within the meaning of Section 83, paragraph 2 of Book 3 of the Dutch civil code (Burgerlijk Wetboek/BW).
 22. Biemans shall process the Client’s personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG) when carrying out the assignment. By awarding Biemans the assignment, the Client grants Biemans permission to process personal data and to have personal data processed by a third party.
 23. All agreements between the Client and Biemans are governed by Dutch law.

Unless mandatory law provides otherwise, disputes shall exclusively be settled by the competent judge of the District Court of East Brabant (Oost-Brabant), on the understanding that Biemans is authorised to bring legal proceedings against the Client before the court that would be competent in the absence of this provision.

Privacy – NL

Persoonsgegevens die wij verwerken

Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
(1) Naam (initialen, achternaam)
(2) Voor- en achternaam
(3) Adresgegevens
(4) Woonplaats
(5) Telefoonnummer
(6) E-mailadres
(7) Geboorteplaats
(8) Geboortedatum
(9) Geslacht
(10) Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
(11) Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
(12) NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke
(13) Cameratoezicht
(14) Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
(15) Gegevens over uw activiteiten op onze website
(16) Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
(17) IP-adres
(18) Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@biemans.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het doel van het cameratoezicht is zowel preventief als repressief. Het cameratoezicht wordt ingezet als middel ter bescherming van de veiligheid van een of meer natuurlijke personen, ter bescherming van eigendommen en ter beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen. Voorts dient het cameratoezicht ter preventie van fraude en diefstal en ter vastlegging van incidenten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie hier voor een toelichting. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@biemans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor telefoon 0413-216921 of via info@biemans.nl.

Privacy – EN

Personal data that we process

Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. process your personal data because you make use of our services and/or because you make your data available to us. A summary of the personal data that we process is included below:

 • Name (initials, last name)
 • First and last name
 • Address details
 • Town/city
 • Telephone number
 • Email address
 • Place of birth
 • Date of birth
 • Gender
 • ID document data in compliance with the Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme/Wwft).
 • Financial data, both business-related and private
 • Name and address details and the Citizen Service Number (BSN) of employees of the Data Controller
 • Camera surveillance images
 • Data about your surfing behaviour across different websites (e.g. because the company in question is part of an advertising network)
 • Information about your activities on our website
 • Other personal data that you actively provide; e.g. by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
 • IP address
 • Internet browser and device type

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service is not intended to collect information about website visitors under the age of 16, unless they have obtained their parents or guardian’s permission. However, we are unable to determine whether a website visitor is over the age of 16. We therefore encourage parents to involve themselves in their children’s online activities in order to prevent collection of their data without parental consent. If you believe that we have collected a minor’s personal data without parental consent, please contact us via info@biemans.nl, and we will erase that information.

Why we need data

Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. process your personal data for the following purposes:

 • To handle your payment
 • To send you our newsletter and/or advertising leaflet
 • To contact you by telephone if this is required for provision of our service
 • To inform you about changes to our services and products
 • To allow you to create an account
 • To deliver goods and services to you
 • Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. analyse your behaviour on the website in order to improve our website and tailor our range of products and services to your preferences.
 • Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. monitor your surfing behaviour on various websites that we use to tailor our products and services to your needs.
 • Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. also process personal data if we are legally obliged to do so, such as data we require for our tax return.
 • The purpose of camera surveillance is both preventive and repressive. Camera surveillance is used as a means to protect the safety and security of one or more natural persons, to protect property and to monitor and secure access to buildings and sites. In addition, camera surveillance serves to prevent fraud and theft and to record incidents.

Period of data storage

Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. shall not store your personal data for longer than is strictly necessary for fulfilling the purposes for which your data is collected.

Sharing data with others

Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. do not sell your data to third parties and shall only make your data available if this is necessary for performance of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We enter into a processor agreement with companies that process your personal data at our instruction in order to ensure the same level of security and confidentiality in respect of your personal data. Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. remain responsible for these processing operations.

Analysing website usage

Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. use functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in your computer, tablet or smartphone’s browser when you visit this website for the first time. Some of the cookies used by Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. have a purely technical function. These cookies ensure that the website operates properly, e.g. remembers your preferences, and help us keep the website working effectively. They also allow us to optimise our website. In addition, we place cookies that track your browsing habits, so that we can offer customised content and advertisements. At the time of your first visit to our website, we inform you about these cookies and ask you to allow us to place them. You can opt out of cookies by setting your website browser so that it does not accept and store cookies. In addition, you can also delete previously stored information by entering the appropriate settings in your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Cookies are also placed on this website by third parties. For example, advertisers and/or social media companies.

Accessing, correcting or erasing data

You have the right to access, correct and erase your personal data. You can submit a request for accessing, correcting or erasing your personal data to info@biemans.nl. To prove that the request for access does in fact originate from you, please send a copy of your ID with your request. Please make sure that you obscure your passport photo and Citizen Service Number (BSN) on this copy. This is to protect your privacy. Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. will react to your request as soon as possible, but no later than within four weeks.

Security

Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V. take protecting your data seriously and act in an appropriate manner to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised alteration. If you believe that your data is not properly protected, or if there are any indications of misuse, please contact our office by telephone on +31 (0)413-216921 or by email: info@biemans.nl.

Verwerkersovereenkomst

 • Algemeen
  In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:
 1. Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze verwerkersovereenkomst onlosmakelijk deel uitmaken.
 2. Verwerker: Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V., statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan Hertog Janplein 10 te Erp.
 3. Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Verwerker tot het verrichten van Werkzaamheden door Verwerker ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 6. Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
 7. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Verwerker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 • Toepasselijkheid verwerkersovereenkomst
  1. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Verwerker worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Verwerker voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.
  2. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens betreffende bepaalde categorieën van betrokkenen, zoals omschreven in Annex 1.
  3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.
  4. Dit is een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging. Deze verwerkersovereenkomst is ten opzichte van Verantwoordelijke bindend voor Verwerker.
  5. Deze verwerkersovereenkomst maakt, net als de Algemene voorwaarden van Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.
 • Reikwijdte verwerkersovereenkomst
  1. Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Verwerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Annex 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst.
  2. Verwerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze verwerkersovereenkomst, met name met hetgeen is opgenomen in Annex 1. Verwerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.
  3. De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Verwerker te rusten.
  4. De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Verwerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  5. Verwerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.
 • Geheimhouding
  1. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
  2. Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit
 • Geen verdere verstrekking
  1. Verwerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Verwerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan.
 • Beveiligingsmaatregelen
  1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in Annex 2 bepaald.
  2. Verwerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
  3. De Gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.
 • Toezicht op naleving
  1. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening inlichtingen verschaffen over de Verwerking van de Gegevens door Verwerker of Sub-verwerkers. Verwerker zal de gevraagde inlichtingen zo snel mogelijk verstrekken, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.
  2. Verantwoordelijke heeft eenmaal per jaar en voor eigen rekening het recht om een door Verantwoordelijke en Verwerker gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde een inspectie te laten uitvoeren om te verifiëren of Verwerker de verplichtingen onder de AVG en deze verwerkersovereenkomst nakomt. Verwerker zal daaraan alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. Verwerker heeft het recht om haar kosten die gepaard gaan met de inspectie in rekening te brengen bij Verantwoordelijke.
  3. Verwerker zal in het kader van haar verplichting onder lid 1 van dit artikel aan Verantwoordelijke dan wel een daartoe door Verantwoordelijke ingeschakelde derde in ieder geval:
   1. alle relevante inlichtingen en documenten verstrekken;
   2. toegang verlenen tot alle relevante gebouwen, informatiesystemen en Gegevens.
  4. Verantwoordelijke en Verwerker zullen zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van het rapport met elkaar in overleg treden om de eventuele risico’s en tekortkomingen te adresseren. Verwerker zal op kosten van Verantwoordelijke maatregelen nemen om de geconstateerde risico’s en tekortkomingen op een voor Verantwoordelijke acceptabel niveau te brengen respectievelijk op te heffen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 • Datalek
  1. Zo spoedig mogelijk nadat Verwerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Verwerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Verwerker informatie verstrekken over: de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen.
  2. Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.
 • Sub-verwerkers
  1. Indien Verwerker voorafgaande (algemene) toestemming heeft om zijn verplichtingen uit te besteden aan derden, dan informeert Verwerker Verantwoordelijke over het voornemen de sub-verwerker in te schakelen. Verwerker geeft Verantwoordelijke een termijn van 7 werkdagen om bezwaar te maken tegen het inschakelen van de sub-verwerker. Verwerker zal de sub-verwerker pas inschakelen indien de termijn van 7 dagen is verstreken zonder dat Verantwoordelijke bezwaar heeft gemaakt, of indien Verantwoordelijke heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen het inschakelen van de sub-verwerker.
  2. Indien Verwerker geen voorafgaande toestemming heeft om zijn verplichtingen uit te besteden aan derden, dan vraagt Verwerker voorafgaande toestemming voor het inschakelen van de sub-verwerker.
  3. Verwerker draagt er zorg voor dat de sub-verwerker is onderworpen aan deze verwerkersovereenkomst dan wel aan een sub-verwerkersovereenkomst die dezelfde plichten bevat als deze verwerkersovereenkomst.
 • Medewerkingsplichten en rechten van betrokkenen
  1. Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek medewerking verlenen in geval van een klacht, vraag of verzoek van een betrokkene, dan wel onderzoeken of inspecties door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening bijstaan bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
  3. Als Verwerker rechtstreeks van een betrokkene een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar Gegevens ontvangt, informeert Verwerker Verantwoordelijke binnen twee werkdagen over de ontvangst van het verzoek. Verwerker voert zo snel mogelijk alle instructies uit die Verantwoordelijke schriftelijk aan Verwerker geeft als gevolg van zodanig verzoek van betrokkene. Verwerker treft de noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan dergelijke instructies van Verantwoordelijke.
  4. Indien instructies van Verantwoordelijke aan Verwerker strijd opleveren met enige wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming, meldt Verwerker dit bij Verantwoordelijke
 • Duur en beëindiging
  1. Deze verwerkersovereenkomst is geldig zolang Verwerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker. Zolang door Verwerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke is deze verwerkersovereenkomst op deze relatie van toepassing.
  2. Indien Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Verwerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 4 weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
  3. Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker kan Verantwoordelijke binnen twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst aan Verwerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Verwerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig. Voor zover de Gegevens zich in een computersysteem bevinden of in een andere vorm waardoor de Gegevens redelijkerwijs niet kunnen worden verstrekt aan Verantwoordelijke, zal Verwerker aan Verantwoordelijke een toegankelijke, leesbare kopie van de Gegevens verstrekken. Na het verstrijken van deze termijn zal Verwerker tot definitieve vernietiging van de Gegevens overgaan, tenzij Verwerker op grond van een wettelijke plicht gehouden is Gegevens op te slaan.
  4. Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.
  5. De wijze van vernietiging wordt vastgesteld in overleg met Verantwoordelijke. Na vernietiging verstrekt de Verwerker hiervan een schriftelijke bevestiging aan de Verantwoordelijke.
 • Nietigheid
  1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.
 • Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op deze verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen in verband met de verwerkersovereenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Oost Brabant.

ANNEX 1

GEGEVENS, DOELEINDEN EN CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

GEGEVENS

De Verantwoordelijke laat de Verwerker de volgende Gegevens door Verwerker verwerken in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend, kunnen vallen personeelsadministratie, loonadministratie, financiële verslaglegging:

 • Naam (initialen, achternaam)
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 • NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

DOELEINDEN
De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

 • De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Verwerker;
 • het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Verwerker dan wel sub-verwerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem;
 • het gegevens- en technische beheer, ook door een sub-verwerker;
 • de hosting, ook door een sub-verwerker.

CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

De Gegevens die verwerkt worden betreffende volgende categorieën van betrokkenen:

 1. Klanten
 2. Leveranciers
 3. Medewerkers (eigen)
 4. Medewerkers van klanten
 5. Mogelijke klanten
 6. Particulieren
 7. Sollicitanten
 8. Websitebezoekers


ANNEX 2

BEVELIGINGSMAATREGELEN

De Verwerker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Algemene organisatieprocedures
 • Incident- en datalekmanagement
 • Toegangscontrole (logisch)
 • Fysieke beveiliging
 • Autorisatiebeleid
 • Wachtwoordbeleid
 • Meerfactorauthenticatie
 • ISAE3402-verklaring m.b.t. datacenter
 • ISO27001/2 certificering m.b.t. datacenter
 • Business Continuity Management
 • Communicatiebeveiliging
 • Firewall
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • HTTPS / TLS / SSL /Certificaat
 • Logging
 • Regelmatige audits Beroepsorganisatie.

Processor agreement

 1. General

The following definitions apply in this processor agreement:

 1. General Terms and Conditions: the General Terms and Conditions of the Processor, which apply in full to any agreement between the Processor and the Data Controller, and of which this processor agreement forms an inseparable part.
 2. Processor: Biemans Accountants B.V. and Biemans Belastingadviseurs B.V., having their registered office and place of business at Hertog Janplein 10 in Erp.
 3. Data: the personal data as described in Annex 1.
 4. Client: the natural person or legal entity that has instructed the Processor to perform Work, also referred to as the Data Controller.
 5. Agreement: any agreement between the Client and Processor for the performance of Work by the Processor on behalf of the Client, in accordance with the provisions of the order confirmation.
 6. Data Controller: the Client who, as a natural person or legal entity, has instructed the Processor to perform Work.
 7. Work: all work for which an order has been issued, or which is performed by the Processor on any other basis. The above applies in the broadest sense of the word and, at all events, includes the work stated in the order confirmation.

2. Applicability of the processor agreement

 1. This processor agreement applies to all data collected by the Processor for the Client in connection with performance of the Agreement with the Client, as well as to all Work for the Processor resulting from the Agreement, and the data to be collected in that context.
 2. The Data Controller is responsible for processing the Data relating to certain categories of data subjects, as defined in Annex 1.
 3. During performance of the Agreement, the Processor processes specific items of personal data for the Data Controller.
 4. This is a processor agreement within the meaning of Section 28, paragraph 3 of the General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG), which stipulates in writing the rights and obligations with regard to processing personal data, including those that apply to protection and security. This processor agreement is binding for the Processor in respect of the Data Controller.
 5. This processor agreement, like the Processor’s General Terms and Conditions, forms part of the Agreement and all future agreements between the parties.
 1. Scope of the processor agreement
  1. By giving the instruction to perform Work, the Data Controller has engaged the Processor to process the Data on behalf of the Data Controller in the manner described in Annex 1, in accordance with the provisions of this processor agreement.
  2. The Processor shall process the Data exclusively in accordance with this processor agreement, in particular with the provisions set out in Annex 1. The Processor confirms that it shall not process the Data for other purposes.
  3. Control over the Data is never vested in the Processor.
  4. The Data Controller may issue additional written instructions to the Processor due to changes or modifications in the applicable personal data protection legislation and regulations.
  5. The Processor only processes the Data in the European Economic Area.
 2. Confidentiality
  1. The Processor and the persons employed by the Processor or who perform work for the Processor, insofar as these persons have access to personal data, only process the Data on the instructions of the Data Controller, unless divergent legal obligations require otherwise.
  2. The Processor and the persons employed by the Processor or who perform work for the Processor, insofar as these persons have access to personal data, are obliged to maintain confidentiality in respect of the personal data to which they are privy, except insofar as any statutory provision obliges them to make a disclosure, or the need to make a disclosure arises from a task.
 3. No further sharing of data
  1. The Processor shall not share the data with, or disclose it to, third parties, unless the Processor has obtained prior written permission from, or has been instructed to do so by, the Data Controller, or is obliged to do so pursuant to mandatory regulations. If the Processor is obliged under mandatory regulations to share the Data with, or disclose it to, third parties, the Processor shall inform the Data Controller in writing, unless this is not permitted.
 4. Security measures
  1. In line with state-of-the-art technology, the cost of implementation, as well as the nature, scale and context of the processing procedures and the processing purposes, and the varying probability and gravity of the risks to the rights and freedoms of individuals, the Processor shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the level of risk. The security measures currently in place are identified in Annex 2.
  2. The Processor shall ensure that measures are in place to prevent unnecessary collection and further processing of personal data.
  3. The Data shall only be stored and processed within the European Economic Area.
 5. Supervision of compliance
  1. At the Data Controller’s request and at its expense, the Processor shall provide information about any processing of Data by the Processor or Sub-processors. The Processor shall provide the requested information as soon as possible, but no later than within five working days.
  2. Once each year, the Data Controller is entitled, at its own expense, to have an independent third party, to be appointed jointly by the Data Controller and the Processor, carry out an inspection to verify whether the Processor complies with the obligations under the GDPR and this processor agreement. The Processor shall cooperate to the extent that may be reasonably expected to allow performance of this inspection. The Processor has the right to charge any costs it incurs in relation to the inspection to the Data Controller.
  3. At all events, in the context of its obligation under paragraph 1 of this article, the Processor shall in respect of the Data Controller or a third party engaged for that purpose by the Data Controller:
   1. provide all relevant information and documents;
   2. provide access to all relevant buildings, information systems and Data.
  4. The Data Controller and the Processor shall engage in consultation with each other as soon as possible after completion of the report in order to address any risks and failings. The Processor shall, at the expense of the Data Controller, take action to bring the identified risks and shortcomings to a level that is acceptable to the Data Controller, or to eliminate them, unless parties have agreed otherwise in writing.
 6. Data breach
  1. As soon as possible after the Processor becomes aware of an incident or data breach that relates, or may relate, to the Data, the Processor shall notify the Data Controller accordingly using the Data Controller’s contact details known to the Processor, and the Processor shall provide information about: the nature of the incident or data breach, the Data affected, the identified and expected consequences of the incident or data breach with regard to the Data, and the action the Processor has taken and shall take.
  2. The Processor shall support the Data Controller in reporting to those involved and/or the authorities.
 7. Sub-processors
  1. If the Processor has obtained prior (general) permission to outsource its obligations to third parties, the Processor shall inform the Data Processor of its intention to engage the sub-processor. The Processor gives the Data Controller a period of 7 working days to object to the engagement of the sub-processor. The Processor shall only engage the sub-processor if the 7-day period has elapsed without an objection on the part of the Data Controller, or if the Data Controller has indicated that it does not object to the engagement of the sub-processor.
  2. If the Processor has not obtained prior permission to outsource its obligations to third parties, the Processor shall request permission to engage the sub-processor before proceeding further.
  3. The Processor shall ensure that the sub-processor is subject to this processor agreement, or to a sub-processor agreement containing the same obligations as this processor agreement.
 8. Obligation to cooperate and rights of the data subjects
  1. Upon request, the Processor shall afford the Data Controller its cooperation in the event of a complaint, question or request from a data subject, or investigations or inspections performed by the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens).
  2. The Processor shall, at the request and expense of the Data Controller, assist the Data Controller when carrying out a data protection impact assessment.
  3. If the Processor receives a request for access, correction or erasure of personal Data directly from a data subject, the Processor shall inform the Data Controller of receipt of the request within two working days. The Processor shall comply as soon as possible with all instructions given to it in writing by the Data Controller as a result of a request of this nature made by a data subject. The Processor shall implement the necessary and appropriate technical and organisational measures to comply with such instructions from the Data Controller.
  4. If instructions given by the Data Controller to the Processor conflict with any statutory data protection provisions, the Processor shall report this conflict to the Data Controller.
 9. Duration and termination
  1. This processor agreement is valid for as long as the Processor has been instructed by the Data Controller to process Data pursuant to the Agreement between the Data Controller and the Processor. As long as Work is performed by the Processor on behalf of the Data Controller, this processor agreement continues to apply to their relationship.
  2. If, after termination of the Agreement, the Processor is required by law to retain specific data and/or documents, computer disks or other data carriers on which or in which Data is stored for a statutory period, the Processor shall ensure destruction of that data or those documents, computer disks or other data carriers within 4 weeks from the date on which the statutory retention obligation lapses.
  3. In the event of termination of the Agreement between the Data Controller and the Processor, the Data Controller may, within a period of two months following termination of the Agreement, request the Processor to return all documents, computer disks and other data carriers containing data to the Data Controller, at the Data Controller’s expense. If data is returned, the Processor shall provide the data in the form in which it is available to the Processor. If the Data is held in a computer system or in any other form that cannot reasonably be made available to the Data Controller, the Processor shall issue an accessible, legible copy of the Data to the Data Controller. After the expiry of this period, the Processor shall permanently destroy the Data, unless the Processor is obliged by law to retain Data.
  4. Without prejudice to the other provisions of clause 12 of this processor agreement, the Processor shall not retain or use any Data after termination of the Agreement.
  5. The method of destruction shall be determined in consultation with the Data Controller. Following destruction, the Processor shall send written confirmation to that effect to the Data Controller.
 10. Nullity
  1. If one or more provisions of this processor agreement are void or declared null and void, the other provisions continue to apply to their full extent. If any provision of this processor agreement is not legally valid, the parties shall discuss and agree the content of a new provision, which reflects the purport of the original provision as closely as possible.
 11.  Applicable law and competent court
  1. This processor agreement is governed by Dutch law.
  2. All disputes relating to the processor agreement or its implementation shall be submitted to the competent judge of the District Court of East Brabant in the Netherlands.

Klachtenprocedure

Inleiding

Biemans accountants en belastingadviseurs hecht aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan verzoeken wij u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en tezamen met u zoeken wij naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met Oscar Hofs of Henry Knapen.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u op onze website kunt invullen. Dit formulier wordt door op de knop Verzenden te klikken per e-mail verzonden naar de heer O.H.G. Hofs. Tevens verzoeken wij u het ingevulde formulier te printen en te ondertekenen en vervolgens te sturen naar O.H.G. Hofs.

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: Oscar Hofs zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en, gezamenlijk met u en de andere betrokkenen, overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Biemans Accountants B.V. en Biemans Belastingadviseurs B.V.

Biemans Accountants B.V. waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar van hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Klachten worden vastgelegd en worden vertrouwelijk en tijdig behandeld. Onregelmatigheden waarover wordt geklaagd worden tijdig afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de directie van Biemans Accountants B.V.

Voorbeelden van klachten zijn klachten over onregelmatigheden in de sfeer van persoonlijke omgang zoals (sexuele) intimidatie, vernedering, discriminatie, agressie of geweld en klachten over zakelijke misstanden zoals het niet naleven van de wet of gedagsregels, fraude, oplichting, het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen of het manipuleren van informatie.

Klachten dienen te worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke directeur van Biemans Accountants B.V., zijnde de heer O.H.G. Hofs.

Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over Biemans Accountants B.V. die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u gebruik te maken van ons contactformulier. Tevens verzoeken wij u dit formulier te printen en te verzenden ter attentie van de heer O.H.G. Hofs (vertrouwelijk), Postbus 32, 5469 ZG Erp.

Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen wij naar onze klachtenprocedure.

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?