Nieuwsupdate (NOW 2.0, TVL, DGA-taks & box 3)

TVL – tegemoetkoming vaste lasten MKB
(opvolger TOGS; € 4.000)

MKB-ondernemers met een omzetverlies van minimaal 30% over de periode juni t/m september hebben recht op een tegemoetkoming.
De TVL is een voortzetting van de TOGS regeling en kent vergelijkbare voorwaarden. Voor een compleet overzicht kijkt u op rijksoverheid.nl.

Uw bedrijf dient minimaal € 4.000 aan vaste lasten te hebben in deze viermaands periode. Vaste lasten zijn o.a. huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Hiervoor is de NOW regeling ingesteld.

Hoeveel TVL kunt u ontvangen?
Hoeveel TVL u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Voor uw vaste lasten wordt uitgegaan van een branchegemiddelde en niet van uw werkelijke vaste lasten.

De subsidie kunt u berekenen aan de hand van de normale omzet over dezelfde periode in 2019 * het percentage omzetverlies * een forfaitair percentage gebaseerd op de SBI code van de onderneming * 50%. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Aanvraag via RVO
Let op, deze tegemoetkoming kunt u op dit moment enkel aanvragen met uw eigen DIGID of eigen e-herkenning.

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 is NOW 2.0 aan te vragen via het UVW. De NOW 2.0 geeft een tegemoetkoming voor loonkosten en geldt voor een periode van vier maanden (juni t/m september). Om in aanmerking te komen moet uw omzetverlies minimaal 20% bedragen.

Hoeveel NOW kunt u krijgen
De tegemoetkoming van de NOW 2.0 bedraagt maximaal 90% van de loonkosten (bij een volledig verlies aan omzet). Het brutoloon van uw werknemers wordt daarnaast verhoogd met 40% voor bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld. In de eerdere regeling, NOW 1.0, was dit nog 30%.

Voor de NOW geldt dat eventuele subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen.

NOW boven € 100.000?
Houd er rekening mee dat een accountantsverklaring verplicht is bij NOW subsidies boven € 100.000 op concern niveau én dat tot aan de vaststelling van de jaarrekening over 2020 geen dividend mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

NOW < € 100.000?
Bij een subsidie vanaf € 20.000 is een verklaring van een derde nodig die de omzetdaling bevestigt.

Afwijkend van de eerste regeling moet u uw werknemers stimuleren om bij- /omscholing te gaan volgen. Wel kan bij NOW 2.0 personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen, zonder dat hier een boete tegenover staat.

Uitstel van betaling aangevraagd?

Hebt u voor uw belastingaanslagen uitstel van betaling aangevraagd dan hebt u -zonder nadere voorwaarden- drie maanden uitstel gekregen. In de schriftelijke bevestigingsbrief van de belastingdienst staat de precieze einddatum. Is deze periode voor u te kort en wilt u langer dan 3 maanden uitstel krijgen, dan krijgt u te maken met aanvullende voorwaarden.

Verlenging bij belastingschulden lager dan € 20.000
U kunt online of met een briefje aanvullend uitstel aanvragen. U geeft hierbij een beschrijving van de omstandigheden en gevolgen waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. Daarnaast verklaart u dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te verbeteren. U mag geen dividend of bonussen uitkeren tot het moment waarop de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

Verlenging bij belastingschulden vanaf € 20.000
Is uw totale belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd hoger dan € 20.000 dan dient u aanvullende informatie aan te leveren.

Een verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of een belastingadviseur is vereist.
De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens u als ondernemer hebt verstrekt voor de verklaring.

Daarnaast verklaart u dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te verbeteren. U mag geen dividend of bonussen uitkeren tot het moment waarop de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

OVERIG FISCAAL NIEUWS

DGA-taks uitgesteld
DGA’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen BV, gaan hierover belasting betalen. Leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd van deze regeling. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde DGA-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

In het eerste voorstel zou dubbele heffing optreden. Na veel kritiek heeft een herziening plaatsgevonden en is op dit punt het wetsvoorstel aangepast. Dit betekent dat wanneer een DGA eenmaal belasting heeft betaald over het excessieve deel van zijn lening, over dit deel niet nogmaals heffing plaats kan vinden.

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met het wetsvoorstel.

Box 3 heffing
Eerder werd aangekondigd dat de box 3 heffing (belastingheffing over sparen en beleggen) drastisch zou worden aangepakt vanaf 2022. Het vermogen op ‘normale’ spaarrekeningen zou veel lager belast worden dan op dit moment het geval is, terwijl ander vermogen, zoals beleggingen, tweede woningen en vorderingen juist zwaarder belast gaan worden. Er lag al een voorstel klaar, maar onlangs heeft de huidige Staatssecretaris aangegeven dat de ‘oneerlijkheid’ tussen de heffing van spaarders versus beleggers aanleiding is om dit plan van tafel te vegen. Er wordt nu op zoek gegaan naar een alternatief dat zowel kleine spaarders en beleggers ‘in hoge mate ontziet’. Een overweging daarbij is om het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen ‘aanzienlijk te verhogen’.

Het is wachten op een nieuw voorstel. Wij houden u op de hoogte!