Maximaal 75% subsidie voor duurzame investeringen

Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 zijn er eenmalig twee landelijke subsidieregelingen beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds:

1. Investeren in groen-economisch herstel, en
2. Samenwerken aan groen-economisch herstel.

Let wel op!
U mag nog geen investeringsverplichtingen aangaan vóórdat u de subsidie hebt aangevraagd.

Investeren in groen-economisch herstel

Hiervoor komt een bedrag beschikbaar van ruim 35 miljoen euro, verdeeld over vijf categorieën.

U kunt subsidie ontvangen voor 60 procent van uw investeringsbedrag. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 150.000 euro.
Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60 procent subsidie nog eens 15 procent extra subsidie krijgen.

Investeringscategorieën

De subsidie is bedoeld voor elke landbouwer, maar de investering moet onder een van de volgende vijf categorieën vallen:

  • Precisielandbouw en Smart Farming
  • Digitalisering
  • Water (waaronder droogte en verzilting)
  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Per categorie is er een lijst bekend gemaakt met investeringen.

Deze vind u op de website van de RVO

Een aantal voorbeelden van investeringen op de lijst:

Precisieberegening, -bemesting en -gewasbescherming
Voerrobots
GPS-apparatuur
Mestverspreiders
Elektrische voertuigen
Stalsystemen (potstallen)
Mestopslag
Mechanische onkruidbestrijding
Zaaimachines

U kunt per bedrijf voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen. Vallen beide investeringen onder dezelfde categorie? Dan moet u dit onder één aanvraag opnemen. Vallen de investeringen in andere categorieën? Dan dient u twee aparte aanvragen in. De totale investering mag een optelsom zijn om aan het subsidiebedrag te komen.

Bepaalde investeringen staan op een shortlist. Hiervoor gelden eenheidsprijzen en hoeft u niet te voldoen aan een minimum investeringsbedrag.
Vraagt u subsidie aan voor een machine die op de shortlist staat én een andere investering? Dan geldt wel het minimumbedrag van 25.000 euro subsidie.

Alle aanvragen die op tijd binnenkomen, krijgen punten toegekend op basis van de investering en worden daarop van hoog naar laag gerangschikt. Deze punten zijn gebaseerd op de milieuwinst. Het aantal punten staat vermeld op de investeringslijsten. Wordt het budget overschreden, dan wordt er geloot onder de groep aanvragen die leidt tot de overschrijding.

Jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen 15% extra subsidie krijgen. De voorwaarden voor jonge landbouwers zijn hetzelfde als bij de regels voor jonge landbouwers (JOLA):

  • U vraagt subsidie aan op uw persoonlijke relatienummer.
  • U heeft een officiële landbouwkundige (of gelijkwaardige) opleiding afgerond. Of u heeft minimaal 3 jaar werkervaring als landbouwer.
  • U bent voor het eerst eigenaar of bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U heeft voor een lange tijd blokkerende zeggenschap over een landbouwbedrijf. U mag daardoor beslissingen nemen over het bestuur en geldzaken. In dit bedrijf doet u de investering voor de subsidie.

Doordat jonge landbouwers een extra opslag van 15 procent kunnen ontvangen, wordt dit jaar de JOLA-regeling niet opengesteld. Hebt u eerder een JOLA- of POP3-subsidie (derde plattelandsontwikkeling) ontvangen? Dan kunt u gewoon een aanvraag indienen voor deze nieuwe investering.

Aanvraag

De subsidie is aan te vragen op mijn.rvo.nl met uw bedrijfsrelatienummer via eHerkenning.
Als jonge landbouwer moet u de subsidie aanvragen met uw persoonlijke relatienummer door in te loggen met uw DIGID!

mijn.rvo.nl

Via dit stappenplan van de RVO kunt u uw aanvraag voorbereiden en indienen.

Samenwerken aan groen-economisch herstel.

Wil je in samenwerking met verschillende partijen in de landbouw werken aan één van onderstaande categorieën, dan staat hiervoor de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel open.

-(Door)ontwikkelen duurzame waardeketens
-Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen
voor natuurinclusieve landbouw
-Gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging
-Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem
-Samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal
€ 100.000 en maximaal € 500.000.
Voor categorie 3 zijn het minimum- en maximumbedrag vastgesteld op respectievelijk
€ 300.000 en € 2 miljoen.