Eindelijk een nieuw regeerakkoord

Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat we naar de stembus zijn gegaan, maar na 270 dagen wachten is er eindelijk een nieuw regeerakkoord! Uit het regeerakkoord volgen een aantal wijzigingen in de belastingwetten die voor u van belang (kunnen) zijn. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen samen met een aantal andere onderwerpen voor u op een rijtje gezet.

  • Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  • DGA-taks versoepeld
  • De bedrijfsopvolgingsfaciliteit heroverwogen
  • Nieuw box 3 stelsel in 2025 (of eerder?)
  • Schenkvrijstelling eigen woning toch geschrapt
  • De overdrachtsbelasting opnieuw verhoogd
  • Middelingsregeling wordt afgeschaft
  • Kabinet verruimt coronasteun vanwege nieuwe lockdown
  • Biemans praktisch: verdere digitalisering

De DGA-taks versoepeld

De DGA-taks stelt een limiet aan het bedrag dat de DGA kan lenen bij de eigen B.V. In het oude wetsvoorstel werd de limiet gesteld op € 500.000, maar in het regeerakkoord is voorgesteld deze limiet te verruimen naar € 700.000. Leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd van deze regeling. Leningen die niet uitgezonderd zijn en die het bedrag van € 700.000 overstijgen zullen voor het meerdere worden aangemerkt als fictieve dividenduitkering.

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met het wetsvoorstel.

De bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (kortweg: de BOR) wordt verbeterd. De BOR biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, uw onderneming (deels) belastingvrij over te dragen aan bijvoorbeeld uw kinderen of een trouwe werknemer.

De BOR staat al geruime tijd ter discussie, waarbij men vooral misbruik/oneigenlijk gebruik van de regeling wil tegengaan. In het eerste halfjaar van 2022 zal een evaluatie van de regeling worden afgerond. Daarna zal onderzocht worden hoe de BOR kan worden verbeterd.

Nieuw box 3 stelsel in 2025 (of eerder?)

Ook het box 3 stelsel ligt al enige tijd onder vuur, omdat het fictieve rendement waarover belasting wordt gerekend vele malen hoger ligt dan het daadwerkelijk behaalde rendement. Afgelopen week heeft de Hoge Raad hier een belangrijk arrest over gewezen. De Hoge Raad stelt dat de vermogensrendementsheffing over de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het Verdrag voor de rechten van de mens. De Hoge Raad vindt kort gezegd dat het werkelijke rendement dient te worden belast. Hoe dit werkelijke rendement dan bepaald moet worden is door de Hoge Raad niet toegelicht. Er bestaat dus nog veel onduidelijkheid over de toepassing van dit arrest. De verwachting is dat de staatssecretaris van Financiën hierover binnenkort meer duidelijkheid zal geven.

Of het box 3 stelsel pas in 2025 kan worden aangepast, zoals in het regeerakkoord opgenomen, valt dan ook te betwijfelen. De uitspraak van de Hoge Raad maakt een eerdere aanpassing wellicht noodzakelijk!

In het regeerakkoord staat dat per 2025 het vermogen in box 3 zal worden belast op basis van het werkelijk behaalde rendement. Vooruitlopend daarop zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurde woningen in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk. De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd van ca. € 50.000 naar ca. € 80.000. In het nieuwe box 3-stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast; de waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar een heffing op werkelijk rendement. Dit kan een serieuze belastingverhoging gaan betekenen omdat de waardeontwikkeling op dit moment niet is belast.

Schenkvrijstelling eigen woning toch geschrapt

De verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning, ook bekend als de ‘jubelton’ wordt per 2024 geschrapt. Dit betekent dat u -zoals het er nu naar uitziet- nog in 2022 en 2023 gebruik kunt maken van een belastingvrije schenking voor een eigen woning van ruim € 105.000.

De overdrachtsbelasting opnieuw verhoogd

De overdrachtsbelasting op niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die er zelf niet langdurig gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

Middelingsregeling wordt afgeschaft

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.
Bij middeling telt u de inkomsten uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Bij wisselende inkomsten in deze jaren kunt u mogelijk profiteren van een lager gemiddeld tarief, zodat u in aanmerking komt voor een belastingteruggave. Helaas verdwijnt de regeling vanaf 2023.

De hoofdpunten uit het regeerakkoord in een overzicht

Kabinet verruimt coronasteun vanwege nieuwe lockdown

Vanwege de huidige lockdown in verband met corona heeft het kabinet opnieuw financieel ondersteunende maatregelen aangekondigd. Deze betreffen de NOW, de TVL, de TOZO en enkele branchegerichte maatregelen.

Lees verder

Biemans praktisch

Digitalisering gaat verder!

In 2022 gaan wij correspondentie en rapportages digitaal bij u aanbieden via de beveiligde omgeving van ValidSign. U ontvangt deze dan per mail waarbij u de documenten kunt inzien, downloaden en (indien nodig) ondertekenen. Op deze manier komen de stukken die u ondertekent automatisch in ons dossier terecht. Zodra wij u voor de eerste keer op deze manier berichten, sturen wij u ook een korte handleiding toe.

Wij hopen op deze manier te kunnen bijdragen aan een beter milieu en duurzamere toekomst.

Sluiting oudjaar:

Op oudjaarsdag is ons kantoor gesloten.

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar en hopen jullie het komende jaar weer bij te kunnen staan bij al jullie financiële- en zakelijk ontwikkelingen!