Eindejaars-nieuwsbrief

We laten het jaar 2022 alweer bijna achter ons en daarom kijken we met u naar de aandachtspunten voor deze laatste weken in 2022 en we kijken alvast vooruit naar 2023.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Optimaliseer de box 3 samenstelling van uw vermogen
 • Schenking voor eigen woning (de jubelton)
 • Gebruikelijk loon DGA
 • Heroverweeg de fiscale eenheid
 • Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet
 • Energielabel C-verplichting voor kantoorpanden
 • Directiewisseling Biemans

Op onze website kunt u de volledige Special Eindejaarstips downloaden die is opgemaakt door onze beroepsvereniging.

Special Eindejaarstips


Optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen

Over de heffing over vermogen, oftewel de box 3-heffing, is de afgelopen periode zeer veel te doen geweest. Vanaf 2026 moet er heffing over het werkelijk rendement gaan plaatsvinden. Tot die tijd wordt vanaf 2023 het inkomen nog steeds bepaald aan de hand van fictieve rendementen. Hierbij wordt echter uitgegaan van de werkelijke samenstelling van iemands vermogen verdeeld over drie verschillende categorieën:

 1. bank- en spaartegoeden, deposito, contant geld;
 2. alle overige bezittingen;
 3. alle schulden.

Elke categorie kent een eigen fictief rendement. De hoogte van categorie 1 en 3 is nog onbekend, maar categorie 2 zal (met 6,17% in 2023) beduidend hoger zijn dan categorie 1. Over het vastgestelde rendement betaalt u in 2023 32% belasting.

Omdat de peildatum van het vermogen op 1 januari 2023 ligt, heeft u nog slechts kort de tijd om u daarop voor te bereiden. Houd er daarbij rekening mee dat heen en weer schuiven van vermogen binnen drie maanden rond de jaarwisseling genegeerd kan worden door anti-misbruikwetgeving.

Box 3 forfaits reëel?
De Hoge Raad heeft in het kerstarrest van december 2021 geoordeeld dat het niet per definitie onjuist is om met forfaits te werken, maar dan moeten deze de werkelijkheid wel zo goed mogelijk benaderen. Het is de vraag of een rendement van 6,17% op alle soorten overige bezittingen haalbaar is.

Het gevaar is dat dit tot wederom een stortvloed aan bezwaarschriften gaat leiden. Indien uw rendement aanzienlijk lager is dan dit forfaitaire percentage dan moet u uw mogelijkheden goed beoordelen. Bij voorkeur nog voor het einde van 2022! Misschien kunt u nog iets herstructureren voorafgaand aan de peildatum 1 januari.


Schenking voor eigen woning (de jubelton)

Wilt u uw kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning, dan is deze schenking dit jaar nog onbelast tot een bedrag van € 106.671. De vrijstelling wordt in 2023 verminderd naar € 28.947 en vanaf 2024 geheel afgeschaft. U kunt alleen in 2022 dus nog volledig van de vrijstelling profiteren. In de huidige regeling heeft de ontvanger van de schenking drie jaar om de schenking voor de eigen woning te besteden. Voor schenkingen gedaan in 2022 blijft deze regeling gehandhaafd: deze kunnen dus nog tot uiterlijk 2024 besteed worden aan de eigen woning.

De vrijstelling kon tot nu toe onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. Schenkingen die in 2021 zijn gedaan en waarbij een beroep is gedaan op de vrijstelling voor de eigen woning, behouden deze mogelijkheid: in 2022 en 2023 kan dus nog onder de vrijstelling nader geschonken worden. Schenkingen die in 2022 zijn gedaan, kunnen alleen nog in 2023 worden aangevuld tot het maximumbedrag dat voor 2022 gold. Vanaf 2023 is spreiding niet meer mogelijk.

Tip: koopt uw kind in 2023 of 2024 een woning en wilt u de jubelton hiervoor schenken? start hiermee dan in 2022!


Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de dga bedraagt vanaf 2023 € 51.000. Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Deze twee aanpassingen betekenen dat het voor de dga verstandig is om te beoordelen of het loon moet worden aangepast.

Lees meer


Heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van € 395.000. Volgend jaar geldt een tarief van 19% tot € 200.000. Boven genoemde winsten bedraagt het tarief 25,8%. U betaalt in 2023 in de eerste schijf dus meer belasting. Bovendien is deze schijf een stuk korter en valt uw winst sneller in het tarief van 25,8%. Bezit u meerdere bv’s, dan kunt u via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat u slechts één keer van de lage tariefschijf profiteert. Hoewel het belastingvoordeel vanaf 2023 een stuk minder is dan in 2022 (maximaal € 13.600 vanaf 2023 tegenover € 42.660 in 2022), wilt u wellicht toch nog uw fiscale eenheid heroverwegen. Als u een verbreking per 2023 wilt realiseren, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst.


Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten tenminste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.

Maken energiekosten een relatief groot deel uit van uw totale kosten dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming. De aanvraag kan overigens naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 gedaan worden.

Lees meer


Energielabel C-verplichting voor kantoorpanden

Per 1 januari 2023 dienen alle kantoorpanden met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m2 minimaal over energielabel C te beschikken en mag er maximaal 225 kWh aan fossiele brandstoffen per m2 verbruikt worden. Voor 2050 wordt gestreefd naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Om dit te bereiken wordt energielabel C per 2023 verplicht. Per 2030 is zelfs energielabel A verplicht.

Er gelden ook uitzonderingen op de verplichting. Deze kantoorpanden hoeven niet te voldoen aan de energielabel verplichting:

 • Monumentale panden
 • Kantoorpanden met een gebruiksoppervlakte (exclusief nevenfuncties) < 100 m2
 • Panden die binnen 2 jaar gesloopt worden
 • Panden waarvan minder dan 50% een kantoorfunctie heeft
 • Onteigende kantoorpanden aangekocht in het kader van de Onteigeningswet
 • Panden waarvan de terugverdientijd van de energiemaatregelen meer dan 10 jaar betreft.

Directiewisseling

Sander Jongerius treedt per 1 januari toe tot de directie van Biemans Accountants en Belastingadviseurs. Hij volgt Henry Knapen op, die wel werkzaam blijft bij ons kantoor maar uit de directie stapt.

De directiewisseling is via een heel natuurlijk proces verlopen. Henry, die al vanaf zijn 21e bij ons kantoor werkt, is dit jaar 60 geworden. Intern is de afspraak om dan een stapje terug te doen en de ontwikkeling van het kantoor bij een nieuwe generatie neer te leggen; in dit geval bij Sander (37).

Sander is geen onbekende. Hij werkt sinds april 2021 als belastingadviseur bij ons, met de intentie toen al om in de voetsporen van Henry te treden. De klik is er overduidelijk, van beide kanten, en dus krijgt de opvolging nu zijn beslag. Henry blijft als belastingadviseur aan het kantoor verbonden en gaat één dag in de week minder werken.


Openingstijden Biemans

Op vrijdag 30 december 2022 is ons kantoor gesloten. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling!