Box 3 heffing onbegrijpelijk!

In het verleden maakten wij als service bezwaar tegen de box 3 belastingheffing over uw spaar- en beleggingsvermogen, omdat het zonder risico onmogelijk is om het rendement te behalen waarop de Belastingdienst de aanslag over box 3 baseert.
 
De Hoge Raad heeft zich inmiddels over de jaren t/m 2016 uitgesproken en oordeelt dat er geen sprake was van een onevenredige regeling, ondanks dat ook zij vinden dat het fictieve rendement niet reëel is. Vanaf 2017 is de systematiek van box 3 enigszins aangepast en zijn opnieuw massaal-bezwaarprocedures opgestart. Een aantal bezwaren wordt hierbij voorgelegd aan de rechter en de uitspraak zal vervolgens gelden voor alle bezwaarschriften die onder het massaal-bezwaar vallen. De stelling is dat de regeling (nog steeds) in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 
Aan de massaal-bezwaarprocedure over het jaar 2020 is een nieuwe rechtsvraag toegevoegd. Hierin wordt de vraag gesteld of het forfaitaire voordeel, van 5,28% voor de rendementsklasse II (beleggen), op juiste wijze is bepaald. Door de ingezette lijn van de Hoge Raad verwachten wij dat ook deze nieuwe stelling in deze massaal-bezwaarprocedure niet zal leiden tot succes. Wij maken daarom geen bezwaar meer.
 
Omdat wij de hoogte van de box 3 heffing in veel gevallen onbegrijpelijk vinden, maar wij de slagingskans in bezwaar zeer gering achten, hebben wij voor u een gratis bezwaarschrift opgemaakt dat u hier kunt downloaden. U kunt dan zelf beoordelen of u wenst aan te sluiten bij het massaal-bezwaar. Overigens kunt u er tevens voor kiezen om digitaal bezwaar te maken via de site van de belastingdienst.
 
Naast massaal-bezwaar kunt u ook bezwaar maken in verband met uw persoonlijke situatie. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over zo’n individueel geval. De vraag die volgens de Hoge Raad moet worden beantwoord is of u door de box 3 heffing wordt geconfronteerd met een individuele buitensporige last. Dit moet beoordeeld worden in samenhang met uw gehele financiële positie. Indien bijvoorbeeld sprake is van een dusdanig laag inkomen, waardoor u als gevolg van de box 3 heffing inteert op uw vermogen, kan dit een aanwijzing zijn dat sprake is van een individuele buitensporige last.
 
Heeft u in enig jaar te maken gehad met een blijvend vermogensverlies? Dan zou een individueel bezwaarschrift tegen de box 3 heffing mogelijk nog zinvol kunnen zijn. Neem in dat geval contact met ons op.